โรงพยาบาลปากพนัง          Pakphanang Hospital 


                                    

พระธรรมวราจารย์(แบน กิตฺติสาโร)วัดบวรนิเวศวิหาร มอบเก้าอี้ให้โรงพยาบาลปากพนัง โดยมี ทพ.นรินทร์ นุกูล และเจ้าหน้าที่ รพ. เป็นตัวแทนในการรับมอบ


- รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการทำความสะอาด โรงพยาบาลปากพนัง
       ด้วยโรงพยาบาลปากพนัง รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการทำความสะอาด โรงพยาบาลปากพนัง สนใจติดต่อได้ที่ฝ่ายบริหารทั่วไป
ในวันและเวลาราชการ โทร. 075-517990 -2 ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


      - ขอแสดงความยินดีกับโรงพยาบาลปากพนังที่ผ่านการรับรองคุณภาพโรงพยาบาล (HA) จากสถาบันพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล (สรพ.)

     ขอแสดงความยินดีกับโรงพยาบาลปากพนังที่ผ่านการรับรองคุณภาพโรงพยาบาล (HA) จากสถาบันพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล (สรพ.) เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2559 ที่ผ่านมา พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ได้เสด็จเป็นประธานเปิดการประชุม National Forum ครั้งที่ 17 ซึ่งจัดโดยสถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล (สรพ.) ภายใต้แนวคิด “คุณภาพทุกลมหายใจ Enjoy Quality Every Moment” ณ ศูนย์การประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี ในวันที่ 8 มีนาคม 2559 นายแพทย์ไพศาล แก้วนพรัตน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปากพนัง ได้เข้ารับประทานประกาศนียบัตรรับรองกระบวนการคุณภาพโรงพยาบาล (HA) จาก พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ในพิธีประทานประกาศนียบัตรรับรองกระบวนการคุณภาพโรงพยาบาล (HA)
     คณะผู้บริหารของโรงพยาบาลปากพนัง ขอขอบคุณชาวโรงพยาบาลปากพนังทุกท่านที่ได้มุ่งมั่น ทุ่มเทแรงกายแรงใจ ในการทำงานพัฒนาระบบงานต่างๆ จนทำให้โรงพยาบาลปากพนัง ผ่านการรับรองในครั้งนี้ และขอให้ชาวโรงพยาบาลปากพนังมุ่งมั่นปฏิบัติให้ดียิ่งขึ้นไป เพื่อให้สำเร็จตามวิสัยทัศน์ของโรงพยาบาล ที่ว่า “ บริการได้มาตรฐาน โดยความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย บริหารมีประสิทธิภาพ คนทำงานมีความสุข ภายในปี 2563 “  

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- ข้อแนะนำในการใช้ตราอัตลักษณ์ประจำกระทรวงสาธารณสุข
    ด้วยกระทรวงสาธารณสุข เห็นว่าตราอัตลักษณ์กระทรวงสาธารณสุขที่ปรากฏในเว็บไซต์ของ กระทรวงสาธารณสุข กรม และหน่วยงานต่างๆ มีการใช้ตราอัตลักษณ์ที่หลากหลาย ทำให้เกิดความสับสน จึงเห็นควรให้ใช้ตราอัตลักษณ์กระทรวงสาธารณสุข โดยยึดตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายราชการ พ.ศ. 2482 ฉบับที่ 13 ซึ่งประกาศตั้งแต่วันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2485
    ในการนี้ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้ดำเนินการจัดทำตราอัตลักษณ์กระทรวงสาธารณสุข โดยยึดตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายราชการฯ เรียบร้อยแล้ว จึงขอแนะนำในการใช้ตราอัตลักษณ์ประจำกระทรวงสาธารณสุข เพื่อนำไปใช้ได้อย่างถูกต้องและให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน ทั้งนี้ ขอให้ท่าน โปรดพิจารณาใช้ในสื่อประเภทต่างๆ โดยไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงตราอัตลักษณ์เดิมที่ใช้อยู่ในทันที สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดได้ที่ http://ops.moph.go.th/download/Logo.zip  

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------